ویدیو آموزش نییر

ویدیو آموزش نییر یکی از بهترین روش های آموزش NEAR است. در این صفحه آموزش های مرتبط با این ارز به صورت ویدیو های رایگان قرار داده شده است.