پایین اینجاست

پایین اینجاست
  • 13:11 1400-11-21
  • زمان مطالعه: 1 دقیقه
ETHUSDT طولانی اینجا در 3220 ما 2900-2850 را نخواهیم دید، با این حال ممکن است از ناحیه 3740 برگشتی داشته باشیم.
تگ ها